Page 10 - payam 53
P. 10

رــــــبخ

         1404 لاس رد ناریا نازاسوراد نمجنا
                                نازاــسوراد نــمجنا هرــیدم تأــیه مــهم تاــمادقا زا یــکی
                         زادنا مشچ   نــمجنا زادــنا مــشچ هــیهت ،هتــشذگ هرود ود زا ،نارــیا
        هــب تماــس ماــظن رد دوــخ یــعقاو هاگــیاج هــب نازاــسوراد یبایتــسد  نــیا هــمدقم رد .دــشاب یــم ۱4۰4 لاــس رد نارــیا نازاــسوراد
        هــعماج رد یــنامرد وراد حــیحص ماــجنا یارــب اــه نآ دوــجو هــک یا هــنوگ  هاگــیاج هــب نازاــسوراد یبایتــسد :مــیناوخ یــم زادــنا مــشچ
                     .دــشاب راکــنا لــباق رــیغ  اــه نآ دوــجو هــک یا هــنوگ هــب تماــس ماــظن رد دوــخ یــعقاو
                                راکــنا لــباقریغ هــعماج رد یــنامرد وراد حــیحص ماــجنا یارــب
                                         ـ
                          اه شزرا   ،ماــیپ هــلجم هرامــش نــیا رد عوـضوم تــیمها هــب رــظن .دــشاب
        فرــصم حــیحص گــنهرف اــت تــسا نآ رــب نازاــسوراد نــمجنا :تــیفیک - .مــییامن یــم زادــنا مــشچ نــیا راــشتنا هــب مادــقا
            ـ
           حطـس نـیرتلااب هــب ار یـنامرد وراد تـیفیک و هـعماج رد وراد
              ـ
                        ـ
                      ـ
                  ـ
        و هــناقاخ رــکفت ،حــیحص یرــبهر اــب ار اــضعا داــمتعا اذــل ،دناــسرب نآ
          .دــیامن یــم بــلج تــیفیک ءاــقترا یاــه همانرب هتــسویپ یارــجا
        و یــقاخا لوــصا هــب یدــنب یاــپ نارــیا نازاــسوراد نــمجنا :تــقادص -
          لاــمعا تیلوئــسم و دــهد یــم رارــق لــصا ار اــهراک رد تیفافــش
                        .دریذپ یم ار دوخ
        فــلتخم یاــه هاگدید هــب نارــیا نازاــسوراد نــمجنا :اــضعا هــب مارــتحا -
           دروــم ار دــیدج یاــهرظن هــئارا و یروآوــن و دراذــگ یــم مارــتحا
                      .دهد یم رارق قیوشت
               ـ
             ـ
                 ـ
                       ـ
                  ـ
        ـ
            ـ
        قـیرط زا روــما اـت دـنک یـم شاـت نارـیا نازاــسوراد نـمجنا : یراکـمه -
                           ـ
             زا نورــیب هک یناــسک یــتح .دــسرب ماــجنا هــب یــهورگ راک
        و تاــعاطا اــت دنوــش یــم قیوــشت دــننک یــم رــکفت و تــیلاعف نــمجنا
              .دــنراذکب تکراــشم هــب نــمجنا اــب ار ناــشدیاقع
                         :تیرومأم
        زا یــقوقح و یــفنص تــیامح یاتــسار رد نارــیا نازاــسوراد نــمجنا
        یــشم طــخ ،هــعماج رد یــنامرد وراد تــیفیک ءاــقترا فدــه اــب ،اــضعا
                   دــهد یــم رارــق رــظندم ار لــیذ
        کــی ناوــنع هــب اــضعا هــب زاــین دروــم تاــعاطا زور هــب هــئارا و یروآدرــگ -۱
                         یــتایح لــصا
         اه هناخوراد نانکراک و نازاسوراد یارب یشزومآ ناک یزیر همانرب -2
        نازاــسوراد شــقن هــب تبــسن هــعماج رد یــمومع یــهاگآ شــیازفا -٣
            حــیحص یــنامرد وراد یاتــسار رد ترورــض کــی ناوــنع هــب
        و یــمک حطــس ءاــقترا یارــب نــیون تاــناکما و عــبانم ندرــک مــهارف -4
                      تاــمدخ هــئارا یــفیک
        ناوــنع هــب اــه هناخوراد یروآ دوــس و یداــصتقا دــشر شــیازفا -5
         تاــمدخ هــئارا و وراد نــیمات هرــیجنز هــقلح نــیرتمهم و نــیرخآ
                           یئوراد
        مــیمصت یاــهداهن و یراذــگ نوــناق عــجارم رــب رــیثات و لــماعت داــجیا -6
          نــمجنا تــیرومام و زادــنا مــشچ فادــها هــب لــین یارــب هدــنریگ
        رد نازاــسوراد داــهن مدرــم یاه نامزاــس ریاــس اــب طاــبترا یرارــقرب -7
               اــه یدنمناوت یــیازفا مــه یارــب ناــهج و نارــیا

                          اهدربهار
        لاــقتنا یارــب یناــسر عاــطا نــیون و جــیار یاه هویــش زا یرــیگ هرــهب -۱-۱      Iran Pharmacists Association
                  :لــیبق زا اــضعا اــب تاــعاطا لداــبت و
                       یمومع تاسلج -
                       یروضح یزومآ زاب -
                      یا هبتاکم یزومآزاب -
                       یصصخت تایرشن -
                          همانربخ -                       ۱۰
                          تکارت -
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15