Page 7 - payam 53
P. 7

رــــــبخ


                              یفنص و یملع یاه نمجنا -یندم هعماج
                              ناریا نازاسوراد نمجنا

                              دشک یم کدی ار تیلاعف لاس ۱۰۰ هقباس

             هدــهع رــب یــندم هــعماج و یــسارکومد قــقحت رد یــمهم شــقن داــهن مدرــم نامزاــس کــی
             هــمانزور رد هــک ینایخیــش للهارــما یاــقآ باــنج هتــشون زا هــک هدــش یعــس هــلاقم نــیا رد دراد
             رــب یــشرگن ناوــنع تــحت تــسا هدــش رــشتنم و پاــچ ۱38۱ دادرــخ 7 هبنــش هــس تاــعاطا
                         ـ
             و تارــمث رــب مــشاب هتــشاد یدــیکات و هدوـمن هدافتــسا و هدرــب هرــهب یــتلود رــیغ یاه نامزاــس
             نآ یــگتفای هعــسوت رد هــعماج رــب اــهنآ رــثوم و دــیفم راــثآ رد یــتلود رــیغ یاــه نامزاــس دــیاوع
             اــه هــناخوراد سیــسات هــمان نــییآ تارــییغت ماــعا و راــشتنا دهاــش هزورــما هژــیوب ...و عــماوج
             کــی ناوـنع هــب نارــیا نازاــسوراد نــمجنا هــک نازاــسوراد زا یرــیثک عــمج ضارــتعا بــجوم هــک
                ـ
                    ـ
             نــییآ تارــییغت رــیثات و وـس کــی زا دــنک یم یــگدنیامن ار ناــنآ و داــهن مدرــم یــتلودریغ نــمجنا
             دــییات اــی بــیذکت هــکنیا میــشاب یــم ناوــج ناراکــمه زا یرــگید عــمج یوــس زا روــکذم هــمان
             هــلاقم نــیا رد هدــش حرــطم دــشاب یــم دــییات دروــم و یــقطنم کــی مادــک دــیدج هــمان نــییآ
             نیلوئــسم هــنوگچ هــک داد مــیهاوخ رارــق شاکــنک دروــم ار هداــتفا قاــفتا هــک هــچنآ تــسین
             کــیدزن یا هقباــس هــک نارــیا نازاــسوراد نــمجنا دوــجو مــغریلع تــشادهب ترازو مرــتحم
             رازــه نــیدنچ تــشونرس اــب هــک ار هــمان نــییآ نــیا دــشک یم کدــی ار تــیلاعف لاــس ۱۰۰ هــب
             نامزاــس نــیا اــضعا هلاــسدص تاــیبرجت زا هدافتــسا نودــب دــنک یــم ادــیپ طاــبترا زاــسوراد
                                  ً
                ـ
                     ـ
                       ـ
             زورــما یوـگتفگ و ثــحب دروـم عوـضوم دــنا هتــشاذگ ارــجا هــب و بــیوصت اــتیاهن و یــسررب دوـخ
                                        ـ
             روــط هــب یــتلود رــیغ یاهنامزاــس تاــفص و اه هخاــش قوــف روــکذم هــلاقم رد دــشاب یــم اــم
             هــعفنملا ماــع و یــعافتنا رــیغ دنــشاب یــتلود رــیغ دــیاب : تــسا هدــش فــیرعت نــینچ هــصاخ
             هــب دــیفم نآ تــیلاعف و دنــشاب یــسایس رــیغ دــنیامن تــیعبت عــماج نوــناق کــی زا دنــشاب
             و نارــگید یارــب دــیاوع و عــفانم بذــج نامزاــس یــلصا فدــه دــشاب هــعماج و روــشک لاــح
             زا یــکاح نارــیا نامزاــس نــمجنا هلاــس دــص رــمع دــشاب شوــج دوــخ و یــمدرم دــشاب هــعماج
             نآ درــکلمع رد یــفارحنا نــیرتکچوک رــگا هــکارچ هدوــب زــئاح ار قوــف دراوــم ماــمت هــک تــسا نآ
                                  ً
                                 ـ
             هناتخبــشوخ هــک تــفرگ یــم رارــق مرــتحم نیلوئــسم تــساوخزاب دروـم اــنئمطم دــشیم هدــید
             رارــق بــیغرت و قیوــشت دروــم یــئاه هرود رد یــتح و هداــتفین قاــفتا هاگــچیه عوــضوم نــیا
             ترازو رد هلکــشتم فــلتخم یاــه نویــسیمک رد فــنص ناگدــنیامن روــضح تــسا هــتفرگ
             رد نــمجنا هرــیدم تــئیه وــضع نازاــسوراد زا یرــیثک دادــعت تیلوئــسم لوــبق تــشادهب
             هــنومن نازاــسوراد یاــهنمجنا هــب یــیارجا روــما زا یرایــسب ندرپــس وراد و اذــغ نامزاــس
        Iran Pharmacists Association  مادقا دوـخ نامزاــس و تــسا هدــشن یهاوخرظن نازاــسوراد نــمجنا زا اــه هــناخوراد سیــسات
             یــم نارــیا نازاــسوراد نــمجنا تاــمادقا زا یــتلود فــلتخم یاــه نامزاــس دــییات زا یــیاه
             دــیدج هــمان نــییآ نوــچمه یــمهم رــما رد هــک تــسا بــجعت یاــج رایــسب نــیاربانب دــشاب
                ـ
                              ـ
             رــیزو مرــتحم نواــعم هــک تــسا یــلاح رد نــیا و تــسا هدوـمن هــمان نــییآ نــیا رد یــتارییغت هــب
             هدوــب نارــیا نازاــسوراد نــمجنا لاــعف ءاــضعا زا دوــخ قباــس یوراد و اذــغ نامزاــس ســیئر و
             هــک مــلانن زــگره ناگــناگیب زا نــم تــسا هدوــمن هــفیظو ماــجنا یرــیبد توــسک رد اه لاــس و
                               .درــک انــشآ نآ درــک هــچره نــمرب
        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12