Page 9 - payam 53
P. 9

رــــــبخ
              ؟ربخ هچ هریدم تأیه تاباختنا زا                 ،دــنیامن یــم یگتــسخ و یگدوــسرف ساــسحا  نــمجنا هرــیدم تأــیه تاــباختنا عوــضوم
                 ؟دــنیامن یمن یرــیگیپ ار تاــباختنا عوــضوم ارــچ  یداــیز رایــسب یژرــنا و تــقو هــک نارــیا نازاــسوراد
                 ترازو ،نــمجنا تاــباختنا یــلوتم هــکنیا حــیضوت  داــجیا بــجوم ،هــتفرگ نــمجنا رــیبد و ســیئر زا ار
                 تاــباختنا زوــجم روــشک ترازو .دــشاب یــم روــشک  هدــیدرگ ناراکــمه زا یــضعب رد تــینهذ نــیا
                 هــب هــناخترازو نآ هدــنیامن روــضح اــب و رداــص ار  دــمع هــب تاــباختنا ماــجنا رد رــیخأت هــک تــسا
                 .درــیگ یــم تروــص نــمجنا تاــباختنا ،رــظان ناوــنع  فورــعم لوــق هــب هرــیدم تأــیه و درــیگ یم تروــص
                 نــمجنا نوــناق هــک تــسا یــتدم نوــنکا هنافــسأتم  هــب یــلیامت و تــسا هدرــک شوــخ اــج نــمجنا رد
                 یماــسا یاروـش سـلجم رد بازــحا و یــفنص یاــه  هــک تــسا یــلاح رد نــیا .درادــن تاــباختنا ماــجنا
                     ـ
                       ـ
                 بــیوصت اــت اذــل تــسا نــیودت و یــسررب تــحت  هــفیظو ماــجنا لاــحرد هــنابلطواد ،هرــیدم تأــیه
                 تــساوخرد زا کــی چــیه هــب نوــناق نــیا یــیاهن  نــمجنا رــیبد و ســیئر صوــصخ هــب ،دنتــسه
                 یاــه تاــقام و هدــشن هداد خــساپ نــمجنا یاــه  نامزاــس رد هــسلج ود اــی کــی رد هــتفه رــه هــک
                 .تــسا هدــنام هــجیتن یــب هــتفرگ تروــص ددــعتم  لئاــسم دروــم رد و هدرــک تکرــش فــلتخم یاــه
                 تــمه هــب رود نادــنچ هــن هدــنیآ رد تــسا دــیما  هــب ناراکــمه یــفنص قوــقح اــب هــطبار رد فــلتخم
                 هار و هدــیدرگ لــح لکــشم ناتــسود زا یدادــعت  قــح تــباب یــغلبم ،دــنزادرپ یــم تروــشم و روــش
                 نــیاربانب .ددرــگ راوــمه تاــباختنا ماــجنا یارــب  ،دــننک یمن تــفایرد هــنایهام قوــقح اــی و هــسلج
                 یــشان نــمجنا تاــباختنا قــیوعت و رــیخأت تــلع  ناــج اــب و هدرــکن یــتیاضران راــهظا لاــح نــیع رد
                 یــم روــشک ترازو نیلوئــسم ییوگخــساپ مدــع زا  یرــیگیپ ار هــفرح رــیگنماد تاکــشم لــح ،لد و
                 یاــضعا لــیامت مدــع و یــیانتعا یــب هــن ،دــشاب  نــیا یزور هــکنیا تــسا یــهیدب .دــنیامن یــم
                 زا یرایــسب یمارگ ناراکــمه .نــمجنا هرــیدم تأــیه  رــپ و ناوــج ناراکــمه لــیوحت ار تیلوئــسم
                    ـ
                 یراکــمه و وـگتفگ اــب اــه مــهافت ءوـس و تاکــشم  هــچ ،دــنیامن یــم مــه یرامــش زور ؛دــنهد یژرــنا
                           ـ
                 نمجنا هــناخریبد و دــشاب یــم عــفر لــباق هــبناج ود  بــجوم هــک دــنراد هدــهع هــب ار ینیگنــس هــفیظو
                 یــم زاــسوراد ناتــسود زا یــیاریذپ هداــمآ هراوــمه  .ددرــگ یــم ناور و مــسج یگدوــسرف
                 عــفر هــب هدــش هداد تاــحیضوت تــسا دــیما .دــشاب  هــک ددرــگ یــم رداــبتم نــهذ هــب لاوــس نــیا لااــح
                      .دــیامن کــمک تاــمهافت ءوــس  هــک لااــح ؟دــنهد یــمن ماــجنا ار تاــباختنا ارــچ


        Iran Pharmacists Association


        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14