Page 13 - payam 53
P. 13

رــــــبخ
          رــــــبخ


              نــیرتمهم زا یــکی و درذــگ یــم نآ سیــسات زا هــک تــسا یدــنا و داــتفه داــهن مدرــم نامزاــس کــی نارــیا نازاــسوراد نــمجنا
              اــب هرــیدم تــئیه ددــعتم عــطاقم رد هــک هدوــب نــمجنا ءاــضعا یــنوناق قوــقح زا عاــفد نــمجنا هرــیدم یاــه تــئیه فادــها
              هدوــمن ناراکــمه یــفنص قوــقح قاــقحا تــهج ار شاــت تــیاهن دوــخ یاــه هتــساوخ بــیقعت و حرــط و ناراکــمه جیــسب
              هــفرح نورد رد هاگــچیه و هدوــب تــقو نیلوئــسم اــب هرــیدم تــئیه یاــه شـلاچ لاــس یدــنا و داــتفه نــیا رد نــیاربانب تــسا
                                    ـ
              هــفرح نورد یــسررب و ثــحب و وــگتفگ اــب تــسا هدوــب رــگا و تــسا هتــشادن دوــجو یــفاتخا و شــلاچ ءاــضعا نــیب یزاــسوراد
              نودــب اــه هــناخوراد سیــسات هــمان نــیئآ رد یــتارییغت وراد و اذــغ نامزاــس مرــتحم نیلوئــسم .تــسا هدــیدرگ لــصف و لــح
              راک لــباقم رد ار یــفنص و یــملع یاــه نــمجنا یاــضعا و دــندومن ماــعا و داــجیا نازاــسوراد یــفنص نــمجنا زا یــهاوخرظن
              تاــمدخ هــئارا رد هــک هــمان نــیئآ یاــهدنب زا یــضعب هــب تبــسن نارــیا نازاــسوراد نــمجنا هــلصافاب دــنداد رارــق هدــش ماــجنا
              دــیدرگ یــم زــین نازاــسوراد تاــمدخ و قوــقح عــییضت بــجوم و درــک یــم داــجیا ار یــئاه یــنارگن وراد نادــنمزاین و ناراــمیب هــب
              زا یرادــفرط رد هاوــخ لوــحت ناوــنع هــب زــین نازاــسوراد زا یدادــعت نــمجنا تاــضارتعا تازاوــم هــب دــندومن ضارــتعا هــب مادــقا
              یــتاملک اــب ار هرــیدم تــئیه یاــضعا زا یدادــعت و نــمجنا تارــهاظت نــیا رد هنافــساتم دــندومن تارــهاظت هــب مادــقا هــمان نــیئآ
              هــکیدارفا و نانیــشن هیــشاح هــک دــندیدرگ بــجوم و هدوــمن باــطخ نازاــسوراد باــصق و راد هیامرــس ،بــلطراصحنا نوــچ
              هتــشذگ رد یــعقاوم نــینچ رد هــکیلاح رد .دــننزب فــک ناــشیارب دــندرب یــم جــنر نازاــسوراد یگتــسبمه و داــحتا زا اــه لاــس
              یــم لــح هار کــی هــب و دــندرک یــم وــگتفگ اــه تعاــس عوــضوم دروــم رد و دــنتفایم روــضح نــمجنا رد نــیقفاوم و نــیفلاخم
              یــفنص بــتارم فــیعضت و دوــخ هــیداحتا یگتــسسگ مــه زا بــجوم هــقرفت هــنوگره هــک دنتــسناد یــم هــمه هــک ارــچ دندیــسر
              هدــیدرگ ناراکــمه دورو زا عــنام نــمجنا هرــیدم تــئیه اــنایحا هــکنیا هــب دــیاب دــش یــم مــه یــضارتعا رــگا .ددرــگ یــم ناــشدوخ
                               .دــیدرگ یــم ماــجنا قاــخا تــیاعر اــب مــه نآ ضارــتعا دــیاب دــشاب
              روــضح دوــخ نــمجنا رد تــسیاب یــم هــمان نــیئآ هــب تبــسن رــکفت و هدــیقع رــه اــب یزاــسوراد رــه تــسا هدــشن رــید مــه زوــنه
              دــنهاوخ نــیفرطلا یــضرم یــلح هار هــب اــنئمطم دننیــشنب وــگتفگ و ثــحب هــب هرــیدم تــئیه رد دوــخ ناراکــمه اــب و دــنبای
              هرــیدم تــئیه رد دــنناوت یــم دــیامن رداــص ار نآ زوــجم روــشک مرــتحم ترازو هــچنانچ هــک هدــنیآ تاــباختنا رد یــتح و دیــسر
              ناراکمه و هدرــک هدافتــسا تــیعقوم نــیا زا هدــنب و .دــنیامن ظاــحل ار ءاــضعا هــیلک رــظن هذــخاتم تاــمیمصت رد و هــتفای روــضح
              نــمجنا -یــهورگ نورد فاــتخا و هــقرفت هــنوگره زا زــیهرپ و مــیامن یــم وــگتفگ هــب توــعد ار هــمان نــیئآ فــلاخم و قــفاوم
              لــح لــباق وــگتفگ اــب اــه هاگدــید فاــتخا دنــشاب مــه اــب هــمه هــک تــسا ورــشیپ و یوــق نــمجنا کــی یــماگنه نازاــسوراد
                                                 .تــسا
              )یــنزب ار فرــح نآ یــشاب هتــشاد قــح وــت اــت مــنک ادــف ار دوــخ ناــج مرــضاح یــلو مــفلاخم یــئوگ یــم وــت هــک یــفرح نــیا اــب نــم(
                                                ) رــتلو(

        Iran Pharmacists Association Iran Pharmacists Association


       ۱3 ۱3
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18