Page 11 - payam 53
P. 11

رــــــبخ
           Iranian Pharmacist Association                      : تدم نایم یاه همانرب - 2-۱-۱-5         یصصخت یاه نشیکیلپا
                رمحا لاه و یتلود یاه هناخوراد شورف مهس شهاک -             تیاس بو -
             دصرد 2۰ طسوتم روط هب هناخوراد یارب وراد دوس نیژرام شیازفا -         ایوگ نفلت -
            و عــیزوت رد تــنار داــجیا زا یرــیگولج و یــیوراد یاــه دوبمک شــهاک -    کمایپ -
                             وراد هــضرع              یعمج یاه هناسر -
            زا رــیغ یاه ریــسم زا یــشیارآ تلاوــصحم و وراد هــضرع زا یرــیگولج -  هرــهب اــب اــه هناخوراد ناــنکراک و نازاــسوراد یــشزومآ یجنــسزاین -۱-2
                              هــناخوراد  اــه هناخوراد رد تاــمدخ ءاــقترا یاــه هتیمک یــسررب جــیاتن زا یرــیگ
                      : تدم دنلب یاه همانرب - 3-۱-۱-5 :لیبق زا یشزومآ یاه همانرب یارجا یارب یزیر همانرب -2-2
            طــسوتم دوــس هزادــنا هــب زاــسوراد تاــمدخ هــفرعت نازــیم شــیازفا -  یهایگ یاهوراد و OTC ، یسونیلاج ، یا هخسن یاهوراد -
                             هخــسن کــی               ییاذغ یاه لمکم -
            رد یروــضح و یروــضح رــیغ یــئوراد تاــمدخ هــئارا حطــس ءاــقترا -  یشیارآ و یتشادهب تلاوصحم -
                              هــناخوراد               یسانش نامرد -
                    هنیزه شهاک رب ینتبم یاه راکهار -2-۱-5 یکینیلکاراپ یاه شیامزآ جیاتن ریسفت اب ییانشآ -
                       تدم هاتوک یاه همانرب - ۱5-2-۱             وراد داصتقا -
             ضراوع هنیزه شهاک یارب اه یرادرهش و یتلود تارادا اب قفاوت   یرادباسح و یلام عبانم تیریدم -
            شــهاک یارــب یــتایلام هرــبخ ناــسانشراک هرواــشم زا یرــیگ هرــهب - یناسنا یورین تیریدم -
                         یــتخادرپ تاــیلام نازــیم        تاشرافس و یدوجوم لرتنک -
                      : تدم نایم یاه همانرب - 2-2-۱-5       یرادم یرتشم و یسانش ناور -
            شــهاک یارــب یــفاک دادــعت هــب هــناخوراد یاه نیــسنکت شزوــمآ -  تاــیلام ، تراــجت ،راک نوــناق ( طــبترم نــیناوق اــب یئانــشآ و قوــقح -
                          یناــسنا یورــین هــنیزه               )... و
                       تدم دنلب یاه همانرب - 5-2-۱-5 نازاسوراد هاگیاج زا مدرم تخانش اب هطبار رد یجنسرظن -۱-3
            شــهاک یارــب هــناخوراد نویــساموتا و یرازــفا مرــن متــسیس رارقتــسا  رد هــمانرب یارــجا و مــلیف ، رتــسوپ قــیرط زا یناــسر عاــطا -2-3
                         یــچیپ هخــسن یاــه هنیزه هــعماج رد زاــسوراد شــقن نــییبت صوــصخ رد یــعمج یاه هناــسر
            اــه هناخوراد هــب طوــبرم نوــناق رد یرــگنزاب تــهج داهنــشیپ هــئارا -۱-6  یــچیپ هخــسن یارــب زاــین دروــم مزاوــل هــیهت تایهــست داــجیا - ۱-4
                             )۱336 لاــس(              :لــیبق زا بوــلطم
                             ـ
                  ـ
                      ـ
                           ـ
                    ـ
               ـ
            یراذـگاو و رـمحا لاـه و یـتلود یاـه هناخوراد لاـحنا یرـیگ یــپ -2-6  رامش صرق هاگتسد -
             ـ
                         یصوصخ شــخب هــب اــهنآ ددجم یدنب هتسب یارب لکش کی فورظ و ناسمه بسچ رپ -
            یرادرــب هرــهب و سیــسأت طــباوض حاــصا تــهج داهنــشیپ هــئارا -3-6 ینتخاس یاهوراد نیزوت و تخاس یاه هاگتسد -
                              هــناخوراد            یداصتقا یاه مرفینوی -
            هــمانرب رد عیرــست یاتــسار رد یکــشزپ ماــظن نامزاــس اــب لــماعت -۱-7 حیحص یدنب هسفق و نویساروکد -
            لــح و کــینورتکلا یــسیون هخــسن ،تماــس یاــه تراک رودــص  یاــهرازفا مرــن و رازــفا تخــس یرــیگراک هــب و یــحارط هــب کــمک -2-4
                        ناکــشزپ یــطخدب لکــشم    :لــیبق زا یراد هــناخوراد و یــچیپ هخــسن دــیدج
            شورــف رد تــسوپ ناکــشزپ زا یــخرب فــلخت هــب یگدیــسر -2-7  یرادباسح و یرادرابنا ،تیریدم یا هنایار یاه همانرب -
            ماــظن نامزاــس قــیرط زا یــشیارآ تلاوــصحم میقتــسمریغ اــی میقتــسم هاتسب رادم یاه نیبرود -
                              یکــشزپ                پیلسا یاهرگپاچ -
            عــقوم هــب تــخادرپ تــهج رــگ هــمیب یاه نامزاــس اــب لــماعت -3-7 ناوخ دکراب یاهرنکسا -
                خــسن یــسررب رد تیفافــش و اــه هناخوراد تاــبلاطم  هــب شزوــمآ یارــب یــشزومآ کــمک لیاــسو هــیهت هــب کــمک -3-4
                                                 :لــیبق زا ناراــمیب
            یــقطنم تــلهم نداد تــهج وراد عــیزوت یاه تکرــش اــب لــماعت - 4 -7
        Iran Pharmacists Association  یــملع نــمجنا ( یــصصخت یزاــسوراد یاــه نمجنا اــب طاــبترا -5-7 اه هناخوراد دوس شیازفا یارب یزیر همانرب -۱-د
                      اــه هناخوراد یــهدب تــخادرپزاب یارــب
                                                    رتسوپ -
                                                    تکارت -
            یزاــسوراد نــمجنا ، یــئوراد موــلع نــیصصختم نــمجنا ،نازاــسوراد
                                                    وئدیو -
                                                هتسبرادم نویزیولت -
            و رــظن لداــبت روــظنم هــب )... و وراد تــیریدم و داــصتقا نــمجنا ،یــنیلاب
                       تاــیبرجت و شــناد زا هدافتــسا
                                         ۱ دمآرد شیازفا رب ینتبم یاه راکهار - ۱-۱-5
            فــلتخم یاــه هورگ اــب هدــش یزــیر هــمانرب و رمتــسم طاــبترا -6-7
            ،ناراد هــناخوراد :لــیبق زا هــعماج رد طــبترم راــشقا و نازاــسوراد
                                             :تدم هاتوک یاه همانرب - ۱-۱-۱-5
            نیلغاــش ،شـخپ یاه تکرــش و تــعنص رد نیلغاــش ،یــنف نیلوئــسم
                ـ
                                   نوناق قبط اه هناخوراد نوید تخادرپ هب ینامرد یاه همیب مازلا -
                 هاگــشناد یــملع تأــیه ءاــضعا و یــتلود شــخب رد  دــح شــخپ یاه تکرــش هــب اــه هناخوراد تــخادرپزاب ناــمز شــیازفا -
        ۱۱    یاه هدکــشناد ییوجــشناد یاــه هورگ اــب طاــبترا یرارــقرب -7-7 هزور۱۰ یــنامز هزاــب رد لــقا
                             یزاــسوراد اه هناخوراد یارب هرهب مک تایهست ذخا یارب اه کناب اب قفاوت -
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16